Test kiểm tra nhanh Salmonella trên bề mặt dây chuyền sản xuất, thiết bị, dụng cụ