Test Kit kiểm tra nhanh độ ôi khét trong dầu mỡ OT04, Bộ Công An BCA