Test nhanh Amoniac NH3 trong nước

200.000 180.000