API BIOMERIEUX

Dưới đây là danh mục các loại Kit API Biomerieux kèm quy cách cụ thể do hãng sinh phẩm Pháp sản xuất:

 STT Mã sản phẩm  Tên sản phẩm  Quy cách
1 10100 API 10 S 50 strips
2 20300 API 20 A 25 strips + 25 media
3 20210 API 20 C AUX 25 strips + 25 media
4 20100 API 20 E 25 strips
5 20160 API 20 E (X100) 100 strips
6 20120 API 20 E REAGENT KIT 6 ampoules
7 20050 API 20 NE 25 strips + 25 media
8 20090 API 20 NE  INDEX  
9 20600 API 20 STREP 25 strips + 25 media
10 50300 API 50 CH 10 strips
11 50430 API 50 CHB/E MEDIUM 10 x 10 ml
12 50410 API 50 CHL MEDIUM 10 x 10 ml
13 20800 API CAMPY 12 strips + 24 media
14 10500 API CANDIDA 10 strips + 10 media
15 20900 API CORYNE 12 strips + 24 media
16 10300 API LISTERIA 10 strips + 10 media
17 50120 API M MEDIUM 10 x 5 ml
18 70100 API MINERAL OIL 1 x 125 ml
19 20070 API NACL 0.85% MED 2ML 100 ampoules
20 20040 API NACL 0.85% MED 3ML 100 ampoules
21 20230 API NACL 0.85% MED 5ML 100 ampoules
22 10400 API NH 10 strips + 10 media
23 50110 API OF MEDIUM 10 x 5 ml
24 20500 API STAPH 25 strips + 25 media

Và đây là danh mục các thuốc thử có thể mua rời, bổ sung để chạy kit API Biomerieux:

28 25200 API ZYM 25 strips
29 70520 EHR (EHRLICH) 1 ampoule
30 70562 FB (FAST BLUE BB) 2 ampoules
31 70542 JAMES 2 ampoules
32 70491 NIN X2 2 ampoules
33 70442 NIT1 NIT2 REAGENTS 2 x 2 ampoules
34 55635 OXIDASE  50 AMP * 0.75 ML 50 ampoules
35 70492 PYZ X2 2 ampoules
36 70402 TDA REAGENT 2 ampoules
37 70422 VP1 VP2 REAGENTS 2 x 2 ampoules
38 70572 VPA VPB REAGENTS 1 x 2 ampoules
39 70530 XYL (XYLENE) 2 x 5 ml
40 70380 ZN (ZINC POWDER) 2 x 10 g
41 70494 ZYM A X2 2 ampoules
42 70493 ZYM B X2 2 ampoules

 

TƯ VẤN
Hotline: 0919.112.141
Zalo
Gọi điện ngay